Ryhmätehtäviä

Seuraavissa tehtävissä tutustutaan tarkemmin pääsiäisen aikaan ryhmätyöskentelyn kautta.

Ryhmätehtävät on mahdollista suorittaa keskustellen tai niistä voi tuottaa erilaisia suullisia ja kirjallisia esityksiä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ohella aiheet soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa oppiaineissa.

Luokassa kerätyt perinteisiin liittyvät kokemukset, kirjoitukset, kuvat ja äänitteet voi toimittaa SKS:n kansanrunousarkistoon, jonne ne tallennetaan muistitietoaineistoksi. Näin kerätty aineisto säilyy jälkipolvienkin tutkittavissa.

Tehtävät

1. Kärsimysnäytelmä ennen ja nyt
Keskustelkaa ryhmässä tuntemastanne kärsimysnäytelmästä. Käyttäkää tarvittaessa Raamattua apunanne. Laatikaa nykypäivään sijoittuva draamallinen kuvaus samasta kertomuksesta. Käsikirjoittakaa esitys, luokaa henkilöhahmot ja dialogi. Esittäkää tuotoksenne. Mukaan voi ottaa koko luokan; kärsimysnäytelmä tarvitsee vuorovaikutteisen yleisön.

Vinkit opettajalle: Raamattua ajatellaan tässä yhteydessä kirjallisena lähteenä ja "intertekstinä". Tärkeintä on näytelmän tuottaminen ja tarinan tuominen nykypäivän kontekstiin. Tehtävä soveltuu myös evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen.

2. Laskiaisen pulkkamäki
Lähtekää koko luokka pulkkamäkeen. Ennen mäenlaskua harjoitelkaa pääsiäispaketin perinteisiä laskiaishuutoja. Näiden innoittamina keksikää myös omia huutoja. Muistakaa laskiaishuutojen perinteinen tarkoitus ja rakenne (riimit, alku- ja loppusointu, poljento, rytmi) ja soveltakaa niitä nykypäivään. Viettäkää laskiaistiistaita mäkeä laskien ja uusia sekä vanhoja huutoja huudellen.

Vinkki opettajalle: Tehtävä soveltuu myös liikuntatunneille.

3. Pääsiäisen ajan ruokailutavat
Lukekaa pääsiäispaketin osiot Laskiais- ja pääsiäisruokia, Tavat, uskomukset, Laskiainen, Paastonaika ja Piinaviikko. Pohtikaa pienissä ryhmissä laskiaisen, paastonajan sekä pääsiäisen ruokailutapoja ja -tottumuksia. Kiinnittäkää huomiota siihen, millaisia ruokia ja miksi milloinkin on tarjottu. Tarkastelkaa, onko näiden tottumusten taustalla uskonnollisia vai kansanperinteistä peräisin olevia juonteita. Käyttäkää apunanne myös pientä kalenteria ja hahmotelkaa vuoden kulkua: milloin mitäkin ruokaa on saatavilla, millainen talon ruokatilanne siihen vuodenaikaan on jne. Valmistakaa kotitaloustunnilla valittuja esimerkkiruokia ja maistelkaa yhdessä. Kootkaa ryhmässä ajatuksianne laskiaisen ja pääsiäisen vietosta ennen ja nyt.

4. Virpomisoksat
Lukekaa pääsiäispaketin sivut Palmusunnuntai – virpominen ja Virpomalukuja. Askarrelkaa perinteisiä virpomisoksia ja etsikää niihin nykypäivän koristeita. Esittäkää keksimiänne tai muuntelemianne virpomalukuja (ks. kirjoitustehtäviä) ryhmissä askaltelmienne oksien kanssa. Keskustelkaa tuotoksistanne. Millaisia loruja ryhmänne sai aikaiseksi? Miten ne poikkeavat perinteisistä virpomaluvuista? Pohtikaa, mitä virpomaluvut ennen merkitsivät ja mitä niillä tehdään nykyään.

Vinkki opettajalle: Tehtävä soveltuu myös käsityö- ja kuvataidetunneille.

5.Pääsiäiseen liittyviä kokemuksia
Kerätkää luokassa kokemuksia pääsiäisen vietosta. Jokainen kirjoittaa lapulle kolme pääsiäiseen liittämäänsä asiaa. Kootuista aiheista keskustellaan aluksi 3-4 oppilaan ryhmissä, jonka jälkeen tulokset kootaan yhteen. Listatkaa, mitkä seikat teidän luokassanne liitetään pääsiäiseen. Voitte laatia aiheesta tilastollisen esityksen. Valitkaa esimerkiksi 4-6 eniten mainittua asiaa. Jakautukaa uudelleen ryhmiin, nyt aihepiirien mukaan. Jokainen ryhmä etsii tietoa siitä, miten kyseinen asia on aikojen kuluessa kuulunut pääsiäisen viettoon ja mikä merkitys sillä on ollut. Ryhmät esittelevät tiedonhankintansa tulokset, lähteensä ja havaintonsa. Keskustelkaa lopuksi vielä kokonaisena ryhmänä, millaisia yllätyksiä löytöretkellä tuli vastaan.

Vinkki opettajalle: Aiheesta voidaan jatkaa kirjoitustehtäväksi (ks. kirjoitustehtäviä).

6. Pääsiäislehti
Tarkastelkaa pienissä ryhmissä erilaisia pääsiäisen tienoilla ilmestyviä aikakausilehtiä. Millaisia juttuja, kirjoituksia ja ruokareseptejä niissä on? Laatikaa luokalle oma pääsiäislehti. Lehti voi olla esimerkiksi hengellinen tai harras, markkinahenkinen, vakava tai leikkisä, kevät- tai kevytmielinen. Jakakaa jokaiselle oppilaalle eli lehden toimittajalle oma jutun aihe (esim. mielipidekirjoitus, ruokareportaasi, arvio pääsiäisaiheisesta kirjasta, lehdestä tai elokuvasta, kolumni tai blogikirjoitus pääsiäisen vietosta tai siihen liittyvistä perinteistä). Voitte myös haastatella eri uskontokuntien edustajia ja hahmotella erilaisia pääsiäisenviettotapoja. Lehti voi olla sähköisessä muodossa tai paperiversiona.

Vinkki opettajalle: Tehtävässä kaikkien oppilaiden ei tarvitse toimia tekstiä tuottavina toimittajina vaan osa voi oikolukea tekstejä, taittaa lehteä tai valita kuvia.

7. Pääsiäisviikon kalenteri
Jakaantukaa ryhmiin ja laatikaa pääsiäisviikon kalenteri. Jokainen ryhmä voi työstää yhtä päivää. Nimetkää päivä perinteisellä, tutuimmalla lempinimellä. Kootkaa päivään liittyviä uskomuksia ja tapoja kalenteriin kyseisen päivän kohdalle. Voitte eritellä uskonnolliset ja kansanperinteeseen liittyvät tapahtumat. Voitte laatia myös ruokalistan päivälle. Tarkastelkaa kotiseutunne paikallislehtiä pääsiäisen ajalta. Kootkaa lehtien meno-osioiden avulla jokaisen päivän kohdalle luettelo pääsiäisajan kirkollisista ja muista tapahtumista (esim. pääsiäiskokot yms.). Esitelkää laatimanne kalenteripäivä muulle luokalle. Voitte myös keskustella siitä, miltä kalenteri olisi voinut näyttää sata vuotta sitten.

8. Blogi pääsiäisen ajasta (tai koko vuoden juhlakalenteri)
Perustakaa ja ylläpitäkää blogia koulun sisäisessä verkossa. Voitte koota mukaan kuvia, haastatteluja, juttuja, arvosteluja, vitsejä, lyriikkaa – ihan mitä mieleenne tulee. Otsikoikaa ja rakentakaa sivusto johdonmukaisesti ja selkeästi. Keskittykää useasti päivitettävissä osioissa koulunne tai kotiseutunne tapahtumiin ja raportoikaa niistä. Voitte myös laatia blogiinne mainoksia (esim. vuoden paras mämmi tms.).

Vinkit opettajalle: Blogin kokoamisen ohella oppilaat voivat koota mediakansiota, joka tukee medialukutaidon kehittymistä ja useat eri tekstityypit tulevat tutuiksi. Blogeja voi tehdä myös useamman, jolloin pienemmät ryhmät ylläpitävät omia blogejaan.